LOFTSTUDIO | Polityka Prywatności
16449
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16449,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.7,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.3,vc_responsive

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w postaci Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych pragniemy poinformować, że kontynuujemy przetwarzanie Państwa danych, które nam powierzyliście.

 

Jednocześnie zapewniamy ich maksymalne bezpieczeństwo i pełną realizację Państwa praw, a mianowicie prawo:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • dostępu do danych,
 • żądania sprostowania danych,
 • żądania usunięcia danych jeśli nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • ograniczenia ich przetwarzania.
 • przeniesienia danych do innego administratora,
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych jeśli będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO.

 

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Kto jest administratorem danych?

 

Architektura Wnętrz Katarzyna Dolińska

Ul. Słowackiego 22

23-204 Kraśnik

NIP: 715-170-59-08

 

LANG STUDIO Irena Lang

Ul. Wrocławska 24/10

30-006 Kraków

NIP: 735 237 6334

 

„PROJEKTOR” ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Kinga Rusek-Szporko

Os.W.A.Mozarta 28/6

31-232 Kraków

NIP 817 148 26 94

 

Inspektor ochrony danych

 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo skontaktować poprzez email biuro@loftstudio.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu?

 

1) Imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel lub pełne dane firmy (imię, nazwisko, adres, nip, regon) niezbędne do umowy o wykonanie usługi projektowej, a także dla wystawienia dokumentu księgującego wynagrodzenie (rachunek, faktura). Dane te wykorzystujemy również jako identyfikację dokumentacji projektowej (tzw „stopka”projektu)

 

2) adres email oraz numer telefonu–w celu realizacji usługi projektowej (przekazywania informacji umożliwiających realizację projektu),

3) lokalizacja i dokumentacja architektoniczna projektowanej nieruchomości -w celu realizacji usługi projektowej,

4) inne specyficzne dane, przekazane przez Państwa drogą mailową, ustną lub telefoniczną w celu właściwego zrealizowania usługi projektowej.

 

Jak długo?

Będziemy przechowywać Państwa dane do czasu wycofania zgody, w przypadku dokumentów księgowych nie wcześniej niż do daty wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania. Równocześnie jednak będziemy przechowywać Państwa dane aż do upłynięcia terminu przedawnienia ewentualnych Państwa lub naszych roszczeń związanych z zawartą umową – w zakresie niezbędnym do obrony przed tymi roszczeniami lub do ich dochodzenia.

 

Kim są odbiorcy danych?

Dane przetwarzamy jedynie na swój i Państwa użytek, jednak korzystamy przy tym z:

 • biur księgowych,
 • współpracujących podmiotów handlowych i usługowych ofertujących dla Państwa i na Państwa życzenie elementy niezbędne do realizacji projektu (lista podmiotów przetwarzająca Państwa dane dostępna na życzenie),
 • podwykonawców usługi projektowej –pracowników i zleceniobiorców.

Równocześnie odbiorcami danych mogą być organy administracji publicznej w zakresie, w jakim realizacja usługi wymaga – zgodnie z przepisami obowiązującego prawa – przedłożenia tym organom stosownych wniosków, zawiadomień, lub dokonania innego rodzaju czynności.

Wszyscy oni muszą mieć dostęp do danych w celu wykonania swoich obowiązków związanych z wykonaniem usługi projektowej, realizacją projektu (prace wykończeniowe) oraz w zakresie usług księgowych i stosowanie przepisów prawa.

Odbiorca przetwarza dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami, względnie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Na jakiej podstawie prawnej?

Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest zawarta umowa oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym prawa cywilnego, budowlanego i podatkowego, w zakresie niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Państwa, naszych, lub interesów wyżej wymienionych odbiorców danych.

 

Prawo wycofania zgody

Jeśli mimo to chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych, lub macie jakiekolwiek wątpliwości z tym związane, napiszcie do nas na adres: biuro@loftstudio.pl Skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to tylko możliwe. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem, a może nie mieć wpływu również na przetwarzanie po wycofaniu tej zgody, w zakresie określonym powyżej, tj. ochrony prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności w terminach, w których obowiązuje nas przechowywanie dokumentacji księgowej oraz w terminach upływu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Niezależnie od powyższego chcemy zaznaczyć, że wycofanie zgody na przetwarzania danych w trakcie wykonywania usługi może skutkować niemożnością jej pełnego wykonania, przy równoczesnej wymagalności wobec Państwa stosownej części wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

z wyrazami szacunku,

zespół LOFTSTUDIO